لوگوی افرا چوب

خط ویژه

021-88281734

شرکت افرا چوب

تخته آشپزخانه

تخته آشپزخانه ای متفاوت ، ساخته شده از چندین چوب ( راش ، روس ، گردو ، بلوط ) قابلیت ساخت در ابعاد مختلف

تخته آشپزخانه